Plusgroep

Bovenschoolse plusgroepen.

Een aantal leerlingen van onze school neemt deel aan het Plusgroep-programma. Hieronder leest u meer over het hoe en waarom van de Plusgroepen.
 

Waarom een plusgroep?

Stichting ‘Ieder kind telt’ vindt het belangrijk dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen, dus ook de (hoog)begaafde kinderen.Voor deze leerlingen vindt extra uitdaging plaats in de vorm van een bovenschoolse plusgroep. Doel van de plusgroep is enerzijds om meer uitdaging te bieden op het cognitieve vlak, anderzijds om ontwikkelingsgelijken met elkaar in contact te brengen en met elkaar samen te laten werken zodat er ook aan sociale, emotionele en reflectieve vaardigheden gewerkt kan worden. 
 

Prinses Marijkeschool doet mee

Wij vinden het belangrijk om zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan te signaleren of een leerling eventueel hoogbegaafd zou kunnen zijn. Dan kan er vanaf het begin adequaat op ingespeeld worden. Allereerst vanuit gesprekken met ouders en vervolgens in de eigen groep. 
Wij zijn op de hoogte van de kenmerken van (hoog) begaafde leerlingen, van onderpresteerders en van de twee modellen hoogbegaafdheid. Door middel van de Quickscan uit ons digitaal handelingsprotocol in de groepen 1, 3 en 4 krijgen we snel een beeld of kinderen mee kunnen doen. 
 

Welke kinderen komen in aanmerking?

Door de signalering wordt niet vastgesteld of een leerling hoogbegaafd is, maar wel of er in meer of mindere mate kenmerken van begaafdheid bij de leerling gezien worden. Middels het DHH wordt bepaald of leerlingen een aanbod richting de eerste (mindere mate kenmerken) of tweede leerlijn (veel kenmerken) moeten krijgen. Leerlingen die een aanbod volgens de tweede leerlijn moeten krijgen, worden in principe toegelaten tot de bovenschoolse plusgroep. De aanmeldingen voor de plusgroep lopen via de intern begeleider van de betreffende scholen. Aanmeldingen worden doorgesproken met de coördinatiegroep, waarna al dan niet een definitieve toelating volgt Is dit niet het geval dan zal na overleg met intern begeleider, ouders en groepsleerkracht deelname worden stopgezet.
 

Welke groepen betreft de plusgroep?

In totaal zijn er vijf plusgroepen op twee niveaus:
Groep 5/6 A en groep 5/6 B voor leerlingen uit groep 5 of 6
Groep 7/8 A, B, C en D voor leerlingen uit groep 7 of 8
 

Enkele feiten rondom de plusgroep?

1.    We gaan uit van maximaal 12 leerlingen per groep.
2.    Elke groep heeft 1x per 14 dagen een plusgroepbijeenkomst (zie schema).
3.    De plusklas duurt de hele woensdagochtend.
4.    Elke groep heeft 1 plusgroepleerkracht.
5.    De plusgroepbijeenkomsten vinden plaats op deze locaties: Talentrijk, De Es en De Meander. 
 

Uitgangspunten plusgroep

De plusgroep heeft verschillende uitgangspunten:
1.    Contacten met ontwikkelingsgelijken mogelijk maken.
2.    Interesse in school en leeractiviteiten laten behouden.
3.    Leren leren staat centraal.
4.    Ervaren dat  je ergens moeite voor moet doen en niet alles gelijk kunt snappen enoplossen.
5.    Gericht werken aan leerstrategieën (formeel leren).
6.    Verbeteren van sociale vaardigheden. 
 

Programma van de plusgroep


Het programma wordt samengesteld door de plusgroepleerkrachten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de expertise van een extern deskundige en van CSG Reggesteyn. Er wordt projectmatig gewerkt. Bij het opzetten van de projecten wordt gebruik gemaakt van de eisen waar opdrachten voor hoogbegaafde leerlingen aan moeten voldoen, het Tasc-model en van de taxonomie van Bloom.

 

Cookie instellingen