Leerlingenraad

Kwaliteitszorg is iets waar alle scholen in Nederland aandacht aan besteden. Ouders mogen periodiek hun mening geven, verbeterpunten uit de inspectierapporten krijgen aandacht. Aan de leerlingen wordt echter meestal niets gevraagd, terwijl zij wel dagelijks op school zijn. Wat vinden zij? Zij kunnen vaak heel zinnige dingen noemen waar een team niet altijd direct aan denkt. Die dingen kunnen via de leerlingenraad naar voren komen. De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. 
 

Actief Burgerschap 

Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school. Maar we bereiken er in feite meer mee, namelijk actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die in algemene belang zijn. Maar ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad laten we kinderen omgaan met dit principe en leren we ze om hiermee om te gaan. 
 

Waarom een leerlingenraad? 

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. 
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen. 
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. 
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen. 
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. 
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 
 • Bevorderen van actief burgerschap. 

 

Hoe is de organisatie? 

 • In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers vanuit de groepen 5, 6, 7 en 8. In het totaal 8 leden. 
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant. De leerlingenraad heeft een ‘ervaren’ voorzitter, vicevoorzitter en een vaste notulist. Deze worden gekozen uit de ‘vaste’ vertegenwoordigers groep 8. Deze zijn tevens verantwoordelijk voor de organisatie en informatie. 
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “lesbrief leerlingenraad” waarin wordt uitgelegd wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming. 
 • Er wordt vastgelegd aan het begin van het jaar bij welke onderwerpen de medezeggenschap van de leerlingenraad gevraagd wordt.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen groep. De besproken punten worden dus teruggekoppeld naar de klas in de vorm van een ‘presentatie’ (verslagje, voor de klas vertellen etc.)

 

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen? 

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas. 
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken 
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën. 
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen. 
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de klassenouders, de medezeggenschapsraad of het team. 

 

Dat houdt in dat er twee bronnen zijn voor agendapunten: 

 • de leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz. 
 • de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen in school. 
  

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 • Praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen 
 • De sfeer op school bespreken en verbeteren 
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein. 
 • Praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik 
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie. 
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje. 
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten, een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee organiseren 
 • De tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken 
 • Initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap bijvoorbeeld:
 1. een actie voor het milieu in en rond de school opzetten, duurzaamheid o goed doel
 2. ideeën voor de school zoals buitenschoolse activiteiten
 3. onderwijs, verbetermogelijkheden en ideeën 
 4. veiligheid en gebouwzaken
 5. activiteiten organiseren voor de gezelligheid
 6. oplossingen en ideeën van thema’s die op dat moment spelen zoals pestgedrag, trakteren bij een verjaardag, o.i.d. 
Cookie instellingen